Posts

Showing posts from 2018

சொத்து (கிரைய )பத்திரம் பதியும் போது கவனிக்க வேண்டிய 16 விஷயங்கள்!

Image
கிரைய பத்திரம் பதியும் போது கவனிக்க வேண்டிய 16 விஷயங்கள்! 1. ஒரு நிலத்தை ஒரு நபரிடமிருந்து விலை கொடுத்து வாங்கி உங்கள் பெயருக்கு மாற்றி கொள்வதற்கு போடப்படும் ஆவணம் தான் கிரயப் பத்திரம் ஆகும். 2. மேற்படி கிரயப்பத்திரம் முத்திரை தாள்களில் எழுதப்பட்டு சார்பதிவகத்தில் சாட்சிகள் முன்னிலையில் பதியப்படுவது தான் கிரயப் பத்திர பதிவு ஆகும். 3. எழுதி கொடுப்பவரின் பெயரும் & இன்சியலும், அவரின் அடையாள அட்டை, பட்டா . மின் இணைப்பு, முன் பத்திரம் மற்றும் இதர ஆவணங்களில் உள்ளது போலவே பத்திரத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளதா என பார்க்க வேண்டும். 4. எழுதி கொடுப்பவர், ஏற்கனவே முன் வாங்கிய கிரயப்பத்திரத்தில் உள்ள அவரின் முகவரியும், தற்போது இருக்கும் முகவரியும் ஒன்றா என்று பார்க்க வேண்டும். இரண்டும் வேறு வேறு முகவரி என்றால் இரண்டு முகவரியும் இப்போது எழுதுகிற கிரைய பத்திரத்தில் காட்ட வேண்டும். 5. கிரயம் எழுதி வாங்குபவரும் தன்னுடைய பெயர் , இன்சியல், முகவரி ஆகியவை அடையாள அட்டையுடன் பொருந்தும்படி பிழையில்லாமல் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். 6. கிரயம் எழுதி கொடுப்பவருக்கு சொத்து எப்படி வந்தது, • அவர் வேறு நபரிடம் க…

5 Easiest Indoor Home Plants

Image
These 5 Easiest Houseplants are perfect for, busy and newbies, who want to plant easy indoor plants that grow with minimal care. Lucky bamboo (Dracaena Sanderiana) Lucky bamboo is not a bamboo at all, but a plant belongs to Dracaena genus. It is an easy-care houseplant. Just provide it abundant water and it’ll grow well even in indirect light. Tip: Protect the plant from drafts, provide iron fertilizer occasionally. Snake Plant Also called the mother in law’s tongue, “snake plant” is easiest one to grow. This plant is extremely drought-resistant, enough to be the one to keep in your house if you forget to water.Tip: Protect the plant from drafts, provide iron fertilizer occasionally.Rubber Tree

natural air purifier, rubber tree is an excellent and easy to grow houseplant. Besides occasional pruning and repotting, the maintenance of rubber tree plant is simple.
Tip: Avoid excess watering. Dieffenbachia (Dumbcane)
Here the tenant specifically wants to say in this video,         I found a rental property (without brokerage) easily with the help of Nimmadhi property management. Even not only for the rental they have solve my all the issues in the house on time.
Thanks to the Nimmadhi team and i strongly recommend to the people who wants the rental house.

Essential items for your children at school

Image
When the children start school, they need some basic items, which they must carry in their school bag, normally before the course starts at school they will give us a list, but we as mom can send the most important:
Take the books that correspond to the subjects of the day. In a case you must carry pencils, pens, geometric game sharpener and markers. It is also useful to keep hygiene items such as toilet paper or a washcloth in your backpack,
It has an agenda where the phone numbers of dad or mom are recorded.
Take a small filter with fresh water, change it daily.
For the day that the subject of sports touches, it would be ideal to send an additional shirt in case it gets dirty.
As for the plastic arts class, consult with your teacher to know what material you should bring to school. Surely you will need glue, scissors, a drawing block, a box of paints, brushes, wax, sponges, rags and a robe.
In the backpack we must also include the snack this should be healthy for example a sandwich with…

Even one homebuyer can now drag errant builder to NCLT: Govt ordinance

Image
Even one homebuyer can drag an errant builder into the National Company Law Tribunal (NCLT), says the government after an Ordinance promulgated on Wednesday empowered homebuyers to do so.
The Ordinance to amend the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), approved by President Ram Nath Kovind two weeks after it was approved by the Cabinet, puts homebuyers on a par with financial creditors. Homebuyers now will be part of the committee of creditors (CoC) in bankruptcy proceedings. Corporate Affairs Secretary Injeti Srinivas said, “Even if one homebuyer moves the NCLT, the company can go in for insolvency. That is the intention of bringing them into the creditors fold." However, it would be up to CoC to give homebuyers the status of secured or unsecured creditors, he said.
ALSO READ: IBC one-year report card: Recovery rates of bad loans will get worse Most provisions of the Ordinance will be prospective, but the reduced percentage of voting in the CoC to approve a resolution plan will be wi…

10 Things you Must Know before Renting an Apartment

Image
Nimmadhi Offers some Easy steps:

1. Set a budget. 2. Where to search? 3. What to search for? 4. The renter’s resume. 5. What’s included? 6. Read before you sign 7. Contract issues 8. What to look for 9. Know your landlord 10. Get your deal

1. Set a budget. Consider how much you can afford to pay and follow the “rule” not to exceed 30-percent of your monthly income. Focus your search according to your budget and though you may be forced to compromise when finding a bigger apartment in a better area, make sure it’s worth spending the extra money. If you’re looking for a cheaper place to rent, try roommate services to share an apartment, but make sure you know what types of people or habits you’d prefer to avoid. 2. Where to search? Not going to use a broker’s services because of the extra cost the next thing is to look in the newspaper classifieds, apartment hunter publications, college campus bulletin boards or on the Internet. You’ll know the rental market much better and will probably get yourself…

“Congratulations! Mr.Akash for getting a Rental flat without brokerage from Nimmadhi Property services”.

Image

New ITR forms make it difficult to evade tax on HRA: Here's why

Image
The new income tax return (ITR) form-2 requires tax payers to give their tenant's PAN while providing details of income from house property. This detail was optional till the last financial year. 


This reflects the Government's increased focus on combating tax evasion and ensuring that more and more tax payers honestly file their tax returns. Driven by the desire for greater efficiency and improved compliance, the Revenue Authorities are increasingly relying on digital tax data gathering and analysis of the same, to assess taxpayers. The Government's focus on e-assessments is another endeavour to use information technology to effectively assess tax returns and plug tax avoidance. 

The new tax return forms for Financial Year (FY) 2017-18, which were released on 3 April 2018, attempt to digitally collect as much information as possible, to process the tax returns efficiently. 

Here are some of the changes in the new ITR forms and their impact on salaried taxpayers: 


Similar to l…

What is eWay Bill? E way Bill Rules & Generation Process

Image
Under GST, transporters should carry an eWay Bill when moving goods from one place to another when certain conditions are satisfied. In this article, we cover the following topics: What is an Eway Bill?When to Generate?Who should Generate?Cases when eWay bill is Not RequiredStatus of Implementation across IndiaHow to generate eWay BillValidity of eWay BillDocuments required1. What is an eWay Bill? EWay Bill is an electronic way bill for movement of goods which can be generated on the eWay Bill Portal. Transport of goods of more than Rs. 50,000 (Single Invoice/bill/delivery challan) in value in a vehicle cannot be made by a registered person without an eway bill.